معماری و اجرای یک ساختمان پیش ساخته در مدت ۱ روز

معماری و اجرای یک ساختمان پیش ساخته در مدت ۱ روز

ساختمان پیش ساخته ای که درپرینستون در عرض مدت یک روز توسط Marina Rubina ساخته شد