معماری کاملا فراموش شده

معماری متروکه رژیم های تمامیت خواه به روایت هنرمندان

یک پروژه تحقیقاتی عکاسی و فیلمبرداری آزاد است که به کشف، بررسی و نقشه سازی از سایت های تاریخی معماری رها شده از رژیم ها توتالیتر در قرن