روستای رنگین کمان

بازسازی بافت فرسوده روستای زاغه نشین: روستای رنگین کمان، جدیدترین جاذبه گردشگری اندونزی

بازسازی بافت فرسوده روستای زاغه نشین,بازسازی بافت فرسوده روستای Kampung Pelangi : تبدیل دهکده زاغه نشین در اندونزی به ناحیه ای گردشگری