چند نمونه استفاده از شیشه های رنگی در معماری مدرن و طراحی داخلی

چند نمونه استفاده از شیشه های رنگی در معماری مدرن و طراحی داخلی

پنجره ها و شیشه های رنگی اغلب در خانه های قدیمی و کلاسیک استفاده می شدند. پنجره های رنگی در معماری ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.