نوردیک پاویون

ساختمان نوردیک پاویون | سور فهن

نوردیک پاویون نمونه ای است که نشان می دهد فان چگونه المان های سنتی معماری نروژی را هنگام ارزیابی سایت هر پروژه، ماهیت متریال و نور آن، دوباره