طراحی و معماری سازه های خیابانی

طراحی و معماری سازه های خیابانی

طراحی و معماری سازه های خیابانی : یک سازه تماما سفید با شکلی شبیه به کلبه که در بین دو ساختمان آجری قرار داده شده است، یکی از