تکنولوژی و معماری

ارتباط تکنولوژی و معماری

ارتباط تکنولوژی و معماری,فرم عبارت از هندسه و شکل اثر می باشد و عملکرد، شامل کاربری ها و بهره گیری ها در فضای معماری است.