پروژه های ناتمام از بهرام شیردل

بهرام شیردل و پروژه ناتمام

یکی از ایرانیانی که در انتهای دهه ۸۰ میلادی توانست هم سو با متفکران بلند آواز اروپایی – امریکایی مباحث مهمی در حیطه معماری مطرح کند, بهرام شیردل