محله مسکونی فروژ در پساک ـ لوکوربوزیهمحله مسکونی فروژ در پساک ـ لوکوربوزیه

محله مسکونی فروژ در پساک | لوکوربوزیه

صنعتگر بوردویی از لوکوربوزیه می خواهد تا تئوری هایش را در واقعیت جامه عمل بپوشاند، برای او شهر پساک و طراحی یک محله مسکونی در ان به مثابه