مسکن اجتماعی کارل مارکس . عکس: جورج میتینکر

شهر به مثابه منظر سوسیالیستی

چند شهر هستند که مسافران را از بریتانیا و آمریکا به سمت خود می کشند: شهرهای وین و بوداپست بیش از سایر شهرهای اروپایی، از آن دسته