یزد دومین شهر تاریخی جهان

یزد دومین شهر تاریخی جهان

همت بالای یزدی ها زمانی به چشم می آید که نظاره گر باغ های خرم و سبز آنها در میان بیابان باشید ببینید چگونه در این شرایط آب