معماری اصیل در بندر بوشهر

معماری اصیل در بندر بوشهر

بافت تاریخی بوشهر ، به دلایل متعدد ، از مخافر معماری ایران است. ویژگی هایی دارد که آن را از نمونه های مشابه در دیگر نقاط کشور ،