سالواترا

پروژه مسکونی 150 سالواتر

یک مجموعه چند کاربردی است که در شمال شهر مریدا در ایالت یوکاتان مستقر است و در زمین مثلثی 68.50 متری در جلو واقع می باشد و