خانه عامری ها

خانه عامری ها

خانه عامری ها در دوره زندیه در کاشان بنا شد و در دوره قجاریه توسعه یافت . این خانه در محله سلطان میر احمد و در خیابام علوی