هنر تمدن آشوری

هنر تمدن آشوری از آغاز تا پایان

هنر تمدن آشوری از آغاز تا پایان ، آشوریان ساکنان سرزمینی بودند که مرکز آن نزدیک شهر موصل امروزی، در کنار رود دجله، قرار داشت و پیش