دسته بندی : آب

2
باداب,آب

اهمیت آب و نقش آن در زندگی روزمره

اهمیت مصرف آب در زندگی روزمره,نقش آب در زندگی و میزان مصرف آب بسیار جدی است. حدود ۷۰% بدن ما از آب تشکیل شده است. همه افراد

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

برای دسترسی به این سازه باید روی عرشه ی اسکه که روی پایه هایی با ۶ متر ارتفاع استوار است برانید و سپس روی صندلی خود بنشینید و