برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

برجی در میان آب برای داشتن زاویه دید متفاوت

برای دسترسی به این سازه باید روی عرشه ی اسکه که روی پایه هایی با ۶ متر ارتفاع استوار است برانید و سپس روی صندلی خود بنشینید و