گره چینی هنر اصیل تزیین نما

گره چینی هنر اصیل تزیین نما

گره چینی یکی از هنرهای اصیل اسلامی است که از دیرباز تا کنون در معماری کاربرد داشته است. این هنر ظریف و زیبا که شاید این روزها کم