سازه دیاگرید

سیستم سازه دیاگرید در ساختمان های بلند چیست؟

سیستم سازه دیاگرید در ساختمان های بلند چیست؟,سیستم سازه دیاگرید چارچوبی متشکل از اعضای مورب است