بازاریابی در صنعت ساختمان (قسمت اول)

بازاریابی در صنعت ساختمان (قسمت اول)

بررسی اصول بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان تاثیرات تیلیغات بر بازار گرمی وبازار سازی برند ها، انواع بازار یابی و حیطه اثر آنها