خیابان هوشمند  وقتی قدم هایتان تبدیل به انرژی می شود

خیابان هوشمند : وقتی قدم هایتان تبدیل به انرژی می شود

خیابان هوشمند، وقتی قدم هایتان تبدیل به انرژی می شود این خیابان از قطعات سنگفرشی منحصر به فرد و وابسته به نیروی محرکه که ساخته این کمپانی می