معضل فروشگاه اپل

اولین معضل فروشگاه تازه تأسیس اپل در شیکاگو توسط نورمن فاستر

اولین معضل فروشگاه تازه تأسیس اپل در شیکاگو,فقط چند ماه از افتتاح فروشگاه تازه تأسیس فروشگاه اپل در شیکاگو می گذرد که این فروشگاه شیشه ای را با