قالی

ویژگی های قالی سیستانی جدید یا نو

ویژگی های قالی سیستانی جدید یا نو در سیستان امروز هم قالی‌هایی بافته می‌شود که نقشه آن اصیل و ویژه همین منطقه است و زمینه آنها سرمه‌ای است.