گفتگویی با استیون هال

رقصی برای معماری: گفت وگویی با استیون هال

رقصی برای معماری: گفت وگویی با استیون هال ، در ۳۴ سالگی بدون هیچ پروژه‌ی تمام‌شده‌ای و تنها براساس قوت نوشته‌هایش [در مجله] پمفلت آرکیتکچر، مدت تدریس