تاریخ هفت هزار ساله سنگ در ايران

تاریخ هفت هزار ساله سنگ در ايران

تاریخ هفت هزار ساله سنگ در ایران | سنگ جم ، در حال حاضر عمده ترين ذخاير سنگ هاي تزييني و نماي ايران عبارتند از معادن سنگ چيني