سنگ چیست ، سنگ های کانی ، آذرین ، دگرگون

سنگ چیست ؟ سنگ های کانی و انواع آنها

سنگ چیست ؟ سنگ های کانی و انواع آنها | سنگ از نظر زمين‌شناسان به ماده‌ی سازنده‌ی پوسته‌ و بخش جامد سست‌کره‌ی زمين گفته می‌شود. سنگ‌ها از