رابرت ونچوری موزه لندن

رابرت ونچوري و طرح موزه ملی لندن

رابرت ونچوري و طرح موزه ملی لندن,رابرت ونچوري معمار آمريکائي از شاگردان سارنين Saarinen و توئي کان Khan بود ودر دفتر آنها کار مي کرد .