مفهوم سبک زندگی در جوامع مختلف

مفهوم سبک زندگی در جوامع مختلف

مفهوم سبک زندگی در جوامع مختلف،سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمیگیرد