باداب,محصولات باداب,سازانو

انواع پارتیشن و تقسیم بندی آن چگونه است

انواع پارتیشن و تقسیم بندی آن چگونه است,در فرهنگ لغت فارسی کلمه ای به عنوان پارتیشن تعریف نشده است چون در اصل کلمه به صورت لاتین نوشته میشود