کپر و کپرنشینی در ایران،معماری،ساختمان، فقر ، فرهنگ ، سازانو

کپر و کپرنشینی در ایران

کپر و کپرنشینی در ایران،کپر از تنه نخل «مُوغ» و شاخه و برگ آن ساخته می‌شود. ۴ عدد تنه درخت خرما «نخل» ساقط شده درخت نخل را در