پرده,دکوراسیون,سازانو

نقش پرده در خانه و دکوراسیون داخلی

نقش پرده در خانه و دکوراسیون داخلی,بیشتر از هر عامل دیگری، پنجره‌ها در بیان معماری منازل موثر هستند. پنجره‌های یک خانه می‌توانند در اشکال مختلف باشند