تاریخچه ساعت,سازانو

تاریخچه پیدایش ساعت و انواع آن

تاریخچه پیدایش ساعت و انواع آن,ساعت با فرم نوین ۲۴ ساعتی حداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده بوده است