آيين شهروندى، شهر، شهروند، مقاله، سازانو

آيين شهروندى

آيين شهروندى، صحبت از شهر است و انسانی که بخشی از آن شده‌است. صحبت از شهرنشین نیست، شهروند مورد نظر است. و اعمالی که این انسان در شهر