کتابخانه در طراحی داخلی

کتابخانه در طراحی داخلی

کتابخانه در طراحی داخلی، طراحی کتابخانه منزل به مجموعه‌ای از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی گفته می‌شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص نگهداری