دسته بندی : پست مدرنیسم

3
رابرت ونچوری - رابرت ونتوری

بیوگرافی و آثار رابرت ونچوری ( رابرت ونتوری )

بیوگرافی و آثار رابرت ونچوری ( رابرت ونتوری ) ، ونچوری به عنوان مبدع و بنیانگذار سبک معماری پست مدرنیسم شناخته می شود .

سبک پست مدرنیسم

سبک معماری | پست مدرن

از لحاظ لغوى Post بیشتر تداوم جریانى را ثابت مى کند، و پست مدرنیسم به معناى پایان مدرنیسم نیست، بلکه نقد مدرنیسم و تداوم جریان مدرنیسم مى باشد.

معماری پست مدرن

معماری پست مدرن

معماری پست مدرن | در دهه 60 م پست مدرنیسم در معماری توسط شاگرد لویی کان یعنی رابرت ونچوری بصورت یک سبک مهم معماری مطرح و با تمام