روانشناسی طراحی دکوراسیون داخلی

روانشناسی طراحی دکوراسیون داخلی

روانشناسی طراحی دکوراسیون داخلی، روانشناسی طراحی داخلی زمینه‌ای مطالعاتی از روانشناسی محیطی است، که به وضعیت محیطی داخل ساختمان می‌پردازد