كابينت هاي سبک كلاسيك

كابينت هاي سبک كلاسيك

كابينت هاي سبک كلاسيك، كابينت هايي هستند كه داراي ابزار و نوار ميباشند اين نوع كابينت ها در ايران با نام كابينت هاي ممبران معروف هستند