معماری خانه‌ای با استفاده از بتن اکسپوز

معماری خانه ای با استفاده از بتن اکسپوز

معماری خانه ای با استفاده از بتن اکسپوز، وقتی از متریال بتن اکسپوز در طراحی داخلی یک فضا استفاده می کنید، فضا را به سمت سبک های مدرن