دیوار زنده یا دیوار سبز

دیوار سبز یا دیوار زنده

دیوار سبز، دیوار زنده، دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط