ساختمان یونسکو

ساختمان یونسکو | فضای اندیشه

در سال 1995 به مناسبت برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس یونسکو یک «فضای اندیشه» در سایت دفتر مرکزی یونسکو واقع در پاریس ساخته شد