دسته بندی : نفیسه ابراهیمی

3
بازاریابی درصنعت ساختمان (قسمت پنجم)

بازاریابی درصنعت ساختمان (قسمت پنجم)

آشنایی با تکنیک های تهاجمی بازاریابی در حوزه ساختمان و انتخاب پیشگام یا پسگام بودن.

بازاریابی در صنعت ساختمان

تکنیکهای بازاریابی در صنعت ساختمان (قسمت سوم)

تکنیکهای بازاریابی در صنعت ساختمان ، انواع تکنیک های نوین بازاریابی که در حوزه ی ساختمان کاربرد دارند : بازاریابی ویروسی، بازاریابی پارتیزانی (چریکی)، بازاریابی دهان

مصاحبه با دکتر نفیسه ابراهیمی

مصاحبه با دکتر نفیسه ابراهیمی

گفتگو ی سازانو با خانم دکتر ابراهیمی یکی از مدریسن برجسته حوزه بازاریابی و فروش ، در خصوص بازار یابی برند های ایرانی و نحوه مشتری مداری آنها