بازاریابی در صنعت ساختمان

بازاریابی در صنعت ساختمان ( قسمت دوم )

بازاریابی در صنعت ساختمان، قسمت دوم از سری مقالات بازار یابی در صنعت ساختمان به قلم خانم دکتر نفیسه ابراهیمی یکی از اساتید برجسته بازار یابی و مارکتینگ