هتل  نیویورک

جدیدترین هتل نیویورک با طرحی از هرزوگ و دمورن

طراحی هتلی در نیویورک از هرزوگ و دمورن ، این هتل عمومی در نیویورک چندی پیش بازگشایی شد. مالک این هتل، زیبایی آن را زیبایی ای از نوع