ادراکات حسی و پدیده شناسی فضای ساخته شده

ادراکات حسی و پدیده شناسی فضای ساخته شده

از آنجا که تنها راه ارتباطی انسان با جهان خارج، حواس پنج‌گانه اوست، پرسش از سازوکارهای حواس پنج‌گانه در ادراک محیط‌ساخته‌شده مهم تلقی می‌گردد. اهیمت موضوع آنجا دوچندان