بلندترین ساختمان چوبی (هیبریدی) جهان

بلندترین خانه های چوبی (هیبریدی) جهان

شيگرو بان معمار مطرح ژاپني و برنده جايزه پريتزکرسال 2014، از طرح بلندترين ساختمان چوبي هيبريدي جهان به نام