تجربه دید از بالای درخت (دانمارک)

تجربه دید در بالای درخت (دانمارک)

تجربه دید در بالای درخت ،در جنگل های جنوبی دانمارک سازه ای مارپیچی معروف به برج مشاهده ساخته شده که بازدیدکنندگان را در طبیعت اطراف غوطه ور میکند