بتن اکسپوز

طراحی داخلی با استفاده از بتن اکسپوز

استفاده از بتن اکسپوز در طراحی داخلی، فضا را به سبک های مدرن و صنعتی نزدیک می کند. این متریال به دلیل ماهیت سرد خود، فضا را با