دسته بندی : کانسپت

2
چگونه طراحی کنیم

چگونه طراحی کنیم 1

پاسخ دادن به سوال اینکه چگونه طراحی کنیم در واقع نیاز بسیاری از دانشجویان و همچنین دانش اموزان رشته طراحی و گرافیک است.به نظرم این پرسش از

معماری  روند طراحی

معماری | روند طراحی

فرایند طراحی یک معمار شامل تعداد زیادی تصمیم ها و مراحل تکامل آن هاست که در نهایت مفهومی خیالی متولد شده از یک سری واقعیت هاست که در