طراحی داخلی خاص کتاب فروشی با هدف فرهنگ کتابخوانی

طراحی داخلی خاص کتاب فروشی با هدف فرهنگ کتابخوانی

کتاب فروشی Livraria، تنها یک فروشگاه کتاب معمولی نیست و هدف مالک آن نیز دارای فلسفه ی خاصی است. کانسپت اصلی برای طراحی این کتاب فروشی مکانی برای