لوله های فیروزه ای رنگ در طراحی داخلی مدرن

لوله های فیروزه ای رنگ در طراحی داخلی مدرن

لوله های تاسیساتی و مجرای الکتریکی به طور معمول در دیوار ها و سقف پنهان می شوند. چون به نظر نمی آید که زیبایی برای فضای داخلی داشته